Angajati si angajatori - editia a V-a - actualizata la 10 martie 2008

Angajati si angajatori - editia a V-a - actualizata la 10 martie 2008
editura Editura Bestpublishing | 2008 | 978-973-738-274-0
Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
Dispozibii generale
Campul de aplicare a contractelor colective de munca
Parbile ºi reprezentarea acestora la negocierea ºi la incheierea contractelor colective de munca
incheierea contractelor colective de munca
Executarea, modificarea, suspendarea ºi incetarea contractului colectiv de munca
Dispozibii finale ºi tranzitorii

Legea nr. 54/2003 Legea sindicatelor
Dispozibii generale
Constituirea, organizarea ºi funcbionarea organizabiilor sindicale
Statutele organizabiilor sindicale
Conducerea organizabiilor sindicale
Dobandirea personalitabii juridice
Patrimoniul organizabiei sindicale
Atribubiile organizabiilor sindicale
Raporturile organizabiilor sindicale cu membrii lor
Reorganizarea ºi dizolvarea organizabiilor sindicale
Forme de asociere a organizabiilor sindicale
Sancbiuni
Dispozibii finale

Legea nr. 356/2001 Legea patronatelor
Dispozibii generale
Constituirea, organizarea ºi funcbionarea patronatelor
Constituire ºi organizare
Statutul
Drepturile ºi obligabiile patronatelor
Patrimoniul ºi finanbarea activitabii
Reorganizarea ºi dizolvarea patronatelor
Dispozibii tranzitorii ºi finale

Legea nr. 168/1999 privind solubionarea conflictelor de munca
Dispozibii generale
Modul de solubionare a conflictelor de interese
Conflictele de interese
Declanºarea conflictelor de interese
Concilierea conflictelor de interese
Medierea conflictelor de interese
Arbitrajul conflictelor de interese
Greva
Modul de solubionare a conflictelor de drepturi
Conflictele de drepturi
Procedura de solubionare a conflictelor de drepturi
Raspunderea juridica pentru incalcarea unor prevederi legale
Dispozibii finale

Legea nr. 108/1999 pentru infiinbarea ºi organizarea Inspecbiei Muncii
Dispozibii generale
Atribubiile Inspecbiei Muncii
Organizarea Inspecbiei Muncii
Inspectorul de munca
Sancbiuni
Dispozibii finale

Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protecbie a persoanelor incadrate in munca
Masuri de protecbie a persoanelor incadrate in munca
Raspunderea juridica
Dispozibii finale

Ordinul MMSS nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca
Contractul individual de munca

Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea ºi completarea registrului general de evidenba a salariabilor

Ordinul MMSSF nr. 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenba a salariabilor in format electronic

Ordonanba de urgenba a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca ºi detaºarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Hotararea Guvernului nr. 150/2008 privind stabilirea numarului de autorizabii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008

Legea nr. 156/2000 privind protecbia cetabenilor romani care lucreaza in strainatate
Dispozibii generale
Agenbi de ocupare a forbei de munca in strainatate
Contravenbii
Dispozibii finale

Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecbia cetabenilor romani care lucreaza in strainatate
Dispozibii generale
Acreditarea agenbilor de ocupare a forbei de munca
Condibii ºi modalitabi pentru desfaºurarea activitabii de mediere
Suspendarea sau retragerea acreditarii
Accesul la masurile de protecbie sociala al cetabenilor romani care lucreaza in strainatate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori straini
Coordonarea ºi controlul activitabii de ocupare a forbei de munca in strainatate
Dispozibii tranzitorii ºi finale
Contract de mediere
Situatia privind persoanele mediate ºi angajate in strainatate

Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare ºi consultare a angajabilor
Capitolul I
Dispozibii generale
Domeniul de aplicare
Capitolul II
Modalitabi de informare ºi consultare
Protecbia reprezentanbilor angajabilor ºi a drepturilor parbilor
Dispozibii finale

Hotararea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare ºi alte modalitabi de implicare a angajabilor in activitatea societabii europene
Dispozibii generale
Procedura de negociere
infiinbarea grupului special de negociere
Conbinutul acordului ºi durata negocierilor
Dispozibii de referinba privind informarea, consultarea ºi alte mecanisme de implicare a angajabilor in activitatea SE
Aplicarea dispozibiilor de referinba
Dispozibii finale
Dispozibii referitoare la confidenbialitate
Funcbionarea organului de reprezentare ºi procedura informarii ºi consultarii angajabilor cu privire la modalitabile prin care angajabii sunt implicabi in activitatea SE
Protecbia reprezentanbilor angajabilor
Contravenbii ºi sancbiuni
Dispozibii finale

Hotararea Guvernului nr. 188/2007 privind procedurile de informare, consultare ºi alte modalitabi de implicare a angajabilor in activitatea societabii cooperative europene
Dispozibii generale
Procedura de negociere
infiinbarea grupului special de negociere
Conbinutul acordului ºi durata negocierilor
Dispozibii de referinba privind informarea, consultarea ºi alte mecanisme de implicare a angajabilor in activitatea societabii cooperative europene
Aplicarea dispozibiilor de referinba
Dispozibii aplicabile societabilor cooperative europene constituite exclusiv de persoane fizice sau de o singura societate ºi persoane fizice
Participarea la adunarea generala
Dispozibii finale
Dispozibii referitoare la confidenbialitate
Funcbionarea organului de reprezentare ºi procedura informarii ºi consultarii angajabilor. Protecbia reprezentanbilor angajabilor
Contravenbii
Dispozibii finale

Legea nr. 67/2006 privind protecbia drepturilor salariabilor in cazul transferului intreprinderii, al unitabii sau al unor parbi ale acestora
Dispozibii generale
Drepturile salariabilor
Dispozibii finale

Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind condibiile de infiinbare ºi funcbionare, precum ºi procedura de autorizare a agentului de munca temporara
Dispozibii generale
Condibiile de infiinbare ºi de autorizare a agentului de munca temporara
Funcbionarea agenbilor de munca temporara
Raspunderea contravenbionala
Dispozibii finale

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Dispozibii generale
Contractul de ucenicie la locul de munca
Statutul ucenicului
Autorizarea angajatorului ºi atestarea maistrului de ucenicie
Organizarea uceniciei la locul de munca
Susbinerea financiara a uceniciei la locul de munca
Dispozibii finale

Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor ºi studenbilor

Hotararea Guvernului nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor ºi studenbilor
Convenbie

Ordonanba Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulbilor
Dispozibii generale
Organizarea formarii profesionale a adulbilor
Autorizarea furnizorilor de formare profesionala
Evaluarea ºi certificarea formarii profesionale a adulbilor
Finanbarea formarii profesionale a adulbilor
Dispozibii tranzitorii ºi finale

Legea nr. 210/1999 concediului paternal

Ordonanba de urgenba a Guvernului nr. 96/2003 privind protecbia maternitabii la locurile de munca
Lista minimala a agenbilor, procedeelor ºi condibiilor de munca susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire in art. 5
Lista minimala a agenbilor, procedeelor ºi condibiilor de munca, la care se face referire in art. 14

Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanbei de urgenba a Guvernului nr. 96/2003 privind protecbia maternitabii la locurile de munca
Informare privind protecbia maternitabii la locul de munca-model

Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariabii care lucreaza in condibii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase
Lista actelor normative ale caror dispozibii referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariabii care lucreaza in condibii deosebite se abroga

Ordinul MSF nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal ºi a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore

Ordonanba de urgenba a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecbia persoanelor incadrate in munca

Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protecbia tinerilor la locul de munca
Lista cuprinzand agenbii, activitabile ºi procedeele care pot antrena riscuri specifice pentru securitatea, sanatatea ºi dezvoltarea tinerilor, la care se face referire in art. 9 din hotarare

Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in condibii speciale
LISTA cuprinzand locurile de munca incadrate in condibii speciale, in care se desfaºoara urmatoarele activitabi

Hotararea Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia ºi criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in condibii speciale
LISTA locurilor de munca in care se desfaºoara activitabi ce pot fi incadrate in condibii speciale
Procese verbale
Aviz pentru incadrarea locurilor de munca in condibii speciale

Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in condibii deosebite

Ordinul MMSSF/MCTI/MFP nr. 250/189/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creabie de programe pentru calculator
Lista cuprinzand ocupabiile specifice de creare de programe pentru calculator
Lista cupinzand specializarile

Ordonanba Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariabilor din administrabia publica, alte unitabi bugetare ºi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihna neefectuat

Legea nr. 195/2001 Legea voluntariatului
Dispozibii generale
Contractul de voluntariat
Dispozibii finale
Stiinte juridicePoti gasi cartea si pe siteurile:

librarie.net 10 lei Angajati si angajatori - editia a V-a - actualizata la 10 martie 2008
libraria-noastra.ro 10 lei Angajati si angajatori - editia a V-a - actualizata la 10 martie 2008
allinonemedia.ro 10 lei Angajati si angajatori - editia a V-a - actualizata la 10 martie 2008

Alte carti de care ati putea fi interesati

Angajati si angajatori - editia a VI-a - actualizata la 1 martie 2009

Angajati si angajatori - editia a VI-a - actualizata la 1 martie 2009
» editura Best Publishing | 2009
CONTINE: Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca actualizata Dispozitii generale Campul de aplicare a contractelor colective de munca Partile si reprezentarea acestora la negocierea si la incheierea contractelor colective de munca incheierea contractelor colective de munca Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca Dispozitii f...
pret de la 12 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Codul comercial - editia I - bun de tipar 7 martie 2008

Codul comercial - editia I - bun de tipar 7 martie 2008 Codul Comercial al Romaniei DESPRE COMERT IN GENERE DISPOZITIUNI GENERALE DESPRE FAPTELE DE COMERT DESPRE COMERCIANTI DESPRE REGISTRELE COMERCIANTILOR DESPRE OBLIGATIUNILE COMERCIALE IN GENERAL DESPRE VANZARE DESPRE REPORT DESPRE SOCIETATI SI DESPRE ASOC...
pret de la 7 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »

Totul despre T.V.A. - editia a V-a - actualizata la 11 martie 2008

Totul despre T.V.A. - editia a V-a - actualizata la 11 martie 2008 Ordinul MFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitabii nr. 82/1991, republicata Formularele cu regim special care nu se vor mai tipari, inseria ºi numerota in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din H.G. nr. 831/1997 Aviz de insobire a marfii Normele de intocmire ºi...
pret de la 14 lei   -   2 magazine   » Compara pretul »
» Edituri
» Contact


© piticipecreier.ro